35. výročí založení Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř

Organizace začala vznikat ve druhé polovině roku 1981. U zrodu stálo dvaadvacet členů a desetičlenný výbor, v jehož čele byl předseda pan Karel Němec.

V letech 1982 – 1984 se postupně rozrůstala členská základna, takže v roce 1984 již bylo třicet čtyři členů. Hlavním úkolem bylo zřízení a vyhlášení Chráněného přírodního výtvoru Údolí Doubravy. Dále se členové věnovali sledování zdrojů znečišťujících životní prostředí, byla prováděna inventarizace a mapování ojediněle rostoucích stromů, skupin stromů, stromořadí, alejí a parků. Organizace byla zapojena do akcí  – Čápi, Labutě, Formica, Ulmus, jednalo se o soupisy, evidenci a ochranu uvedených živočichů a stromů.

Dne 28. 4. 1986 vyhlásil Okresní národní výbor v Havlíčkově Brodě Chráněný přírodní výtvor Údolí Doubravy.  Celková výměra území činila 92,065 ha. Tato lokalita v sobě zahrnuje ochranu části přirozeného toku řeky Doubravy, která zde postupným prohlubováním řečiště v rulovém podloží vytvořila kaňonovité údolí s řadou geomorfologicky význačných útvarů, území je cenné i z hlediska výskytu řady chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.

O rok později, tedy v roce 1987, se do čela organizace, která má již čtyřicet jedna členů, postavil Ing. Karel Anderle. Činnost všech členů je soustředěna především na oblast údolí Doubravy, na sledování likvidace kalů z bývalých Chotěbořských strojíren a rozbory vody z Agrochemického podniku Chotěboř, mnoho hodin bylo odpracováno při úklidu města a části zámeckého parku.

V květnu 1989 se uskutečnil první větší zájezd do Chráněné krajinné oblasti Pálava. Tento rok měla organizace mnoho starostí i nepříjemností s necitlivými zásahy do veřejné zeleně, správní řízení bylo velmi složité. Proběhlo rozsáhlé značení Chráněného přírodního výtvoru Údolí Doubravy. Veřejnost měla možnost sledovat technicky náročné čistění čapího hnízda. Jednotliví členové pokračují v zajišťování vzorků vody vytékající z ACHP, pan Alois Havránek se dále věnoval akci Formica.

V roce 1990 byl první a zároveň poslední reprezentační ples pořádaný ČSOP Havlíčkova Borová, Křížová a Chotěboř, který se uskutečnil v Havlíčkově Borové.

Další léta byla ve znamení údržby okolí Doubravy a veřejné zeleně, sledování čistoty povrchových vod.

Od roku 1992 se zástupkyně organizace, paní Peterková, pravidelně zúčastňovala správního řízení Městského úřadu Chotěboř, týkající se kácení stromů. V tomto roce byl zvolen předsedou organizace pan Miloslav Černoch, který funkci přijal s podmínkou jednoročního působení. Dne 11. 6. 1992 vyšla vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tím vzniká Přírodní rezervace Údolí Doubravy.

Dne 14. 11. 1993 byla slavnostně otevřena NAUČNÁ STEZKA PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ DOUBRAVY. Tento rok má ještě tři další prvenství. Začíná pracovat první oddíl mladých ochránců přírody, který si říká Nepodplatitelní. Od tohoto roku každé léto kosí členové naší organizace Přírodní rezervaci Zlatá louka u Podmoklan, jedná se o téměř 10 ha přírodních a přírodě blízkých ekosystémů  – svahová prameništní rašeliniště, slatinné louky a přípotoční olšiny. Vytvořila se zde velmi pestrá mozaika cenných rostlinných společenstev, která byla ohrožena rozsáhlými plochami rákosu a výmladky dřevin. V tomto roce také začíná dlouhá a strastiplná cesta k vlastní základně. Od Města Chotěboř byly zakoupeny čtyři stavební buňky a pronajat plechový hangár na pozemku, který sloužil při výstavbě ČOV s tím, že zde bude postupně vybudovaná terénní základna pro práci dětských oddílů. Všechny akce v roce 1993 probíhaly již pod vedením nové předsedkyně, paní Věry Chaloupkové.

V roce 1994 proběhl celorepublikový Sněm ČSOP v Havlíčkově Brodě, na jeho realizaci se organizace významně podílela. Poprvé jsme ve spolupráci s KD Junior a ZŠ Maleč připravili pro chotěbořské děti oslavu Dne Země. Další akce tohoto roku byla spolupráce s CHKO Železné hory na vydání omezení horolezecké činnosti v údolí Doubravy, dále bylo zajištěno věcné břemeno na pozemek u Bílku, aby byl zajištěn přístup na naučnou stezku i z této strany, v lokalitě Písník u Sokolovce proběhla akce na záchranu rosnatky okrouhlolisté, byl podpořen grant na sečení Zlaté louky z fondů MŽP ČR – GEF Biodiverzita, takže jsme mohli zakoupit první křovinořez, byla zahájena jednání týkající se instalace kovových schodů na Sokolohrady  a na Čertův stolek.

V květnu 1995 proběhl Sněm ČSOP ve Zlenicích. Organizace získala projekt na úpravu terénní stanice a nájemní smlouvu na pozemek. Léto bylo ve znamení prací na Zlaté louce a v údolí Doubravy, pomáhali nám chotěbořští skauti. Podíleli jsme se na vydání informačního materiálu Průvodce NS Údolí Doubravy a videozáznamu Zlatá louka. V tomto roce byly založeny dva oddíly MOP (Ametyst a Chotěbořská osmička).

Rok 1996 byl ve znamení oslav desátého výročí vyhlášení Přírodní rezervace Údolí Doubravy. V říjnu jsme ve spolupráci s CHKO Železné hory a ZŠ Maleč instalovali v prostorách KD Junior výstavu My všichni z údolí Doubravy. Pod stejným názvem byla vyhlášena i dětská výtvarná soutěž, oceněné práce byly vystaveny a jejich tvůrci v rámci vernisáže odměněni. V tomto roce jsme obdrželi rozhodnutí o pásmu hygienické ochrany u ČOV, které vyloučilo veškerou činnost na terénní stanici s výjimkou skladování.

Celý následující rok jsme věnovali hledání vhodného pozemku pro terénní stanici, bezúspěšně. Rok 1997 byl rokem dalšího sjezdu ČSOP, z podnětu naší organizace byl v úvodu tohoto shromáždění vyznamenán náš člen, pan Otto Nevole. Medaili „Příroda děkuje“ obdržel za dlouholetou aktivní činnost. I v tomto roce probíhala řada aktivit, vedle tradičního kosení Zlaté louky a oprav v údolí Doubravy, jsme připravili vycházku do přírodní rezervace Niva Doubravy u Sobíňova, přijali jsme pozvání přátel z ZO ČSOP Křížová na oslavu vyhlášení Národní přírodní rezervace Ransko.

Od roku 1998 se datuje spolupráce se Střediskem pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky, jejich „Slavnosti jeřabin“ si získaly velkou oblibu. Zastupitelstvo Města Chotěboře odsouhlasilo na svém jednání záměr na odkoupení objektů a pozemků u Horního mlýnu s tím, že zde bude zřízeno středisko ekologické výchovy a naše organizace by zde měla své prostory pro práci s MOP ČSOP a terénní stanici. Pozemky byly prodány dříve, než se podařilo tento záměr realizovat. Práce na Zlaté louce, písníku u Sokolovce a na naučné stezce opět představovaly hlavní náplň naší práce pro ochranu přírody. Zářijový táborák s opékáním buřtů byl hezkým zakončením naší práce. V říjnu proběhla v prostorách KD Junior výstava fotografií „Doubravka očima nás všech“, kterou jsme realizovali ve spolupráci s CHKO Železné hory a ZŠ Maleč.

V roce 1999 jsme pokračovali v hledání pozemku pro terénní stanici, Rada Města Chotěboř schválila pronájem pozemku č.21444v k. ú. Chotěboř, ale stavba se zde nemohla realizovat bez změny územního plánu. Den Země jsme oslavili instalací výstavy „Chráněná krajinná oblast Železné hory“ v prostorách KD Junior. V červnu jsme společně s členy ZO ČSOP Křížová podnikli tematický výlet do CHKO Jeseníky. V tomto roce končí svoji činnost oddíl MOP Chotěbořská sedmička a zároveň začíná pracovat oddíl v Havlíčkově Brodě pod názvem Stanice mladých přírodovědců a v Chotěboři Veverčáci. Pobíhají jednání na úpravu naučné stezky, měly by se instalovat dvojjazyčné informační tabule na počátku i konci stezky, a proto by se již nemusely tisknout průvodce v papírové podobě. Došlo i k řadě oprav v povodí Doubravy u Macháčkovy lávky.

Rok 2000 byl rokem velkých rozhodnutí. Na výroční členské schůzi bylo odhlasováno zakoupení pozemku a výstavba terénní stanice v lokalitě obce Sobíňov. Byla uzavřena nájemní smlouva o pronájmu nemovitosti v ulici Palackého v Chotěboři proto, aby zde mohli Veverčáci mít své schůzky a výbor se měl kde scházet. V průběhu měsíce října zde byla umístěna výstava „Krajové odrůdy ovoce“. Po roce byla smlouva ukončena vzhledem k tomu, že pro organizaci bylo finančně neúnosné vytápění přímotopy. V březnu jsme se zúčastnili Sněmu ČSOP. Na přelomu dubna a května jsme zopakovali výlet do CHKO Pálava. Oslavu Dne Země jsme připravili naposledy v Chotěboři za podpory KD Junior a CHKO Železné hory. Změny proběhly i v koncepci naučné stezky, místo devíti zastavení, bylo navrženo jedenáct. Ve vybraných lokalitách byly zabudovány sloupky a nainstalovány informační dvojjazyčné texty, tím bylo definitivně ukončeno rozdávání papírových průvodců na stezce. Byla provedena údržba schodů na Čertův stolek. Došlo k prodeji stavebních buněk z pozemku u ČOV a prostředky byly použity na stavbu srubu v Sobíňově.

Dne 28. 4. 2001 jsme poprvé slavili Den Země v Sobíňově. Na šestnácti stanovištích rozmístěných od budovy OÚ Sobíňov, přes hřiště, ke srubu a odtud k řece a zpět děti plnily řadu úkolů. Významně se na akci podílel obecní úřad, místní SDH a sportovní oddíl. Pro sto třicet soutěžících se vařil čaj a guláš, opékaly se buřty. Všichni, kteří zdolali trasu, byli odměněni a ti nejlepší obdrželi věcné ceny. Opravy na naučné stezce v Údolí Doubravy provázela smůla, na nově instalovanou Macháčkovu lávku spadly během bouřky dva vývraty a zcela ji zničily. Další opravy zde provedli členové ZO ČSOP Nasavrky. Stavba srubu pokračovala podle plánu, srub byl zastřešen, byla vsazena okna a okenice a bylo dokončeno vybetonování podlah, vzhledem k náročnosti stavby, byla vyjednána roční půjčka od ÚVR ČSOP a ZO ČSOP Krucemburk na dokončení prací. V tomto roce byla rozšířena plocha kosení na Zlaté louce, dále jsme provedli odstranění náletů v Národní přírodní památce Švařec u Bystřice nad Pernštejnem. Další novou akcí bylo kosení vlhké louky u obce Bartoušov, které provedl pan Jan Špinar. Poslední kosená lokalita byl Zvolanov v k. ú. Sobíňov.

Vzhledem k tomu, že organizace uhradila dluhy z minulého roku, byla stavba dokončována bez finančního zatížení. Oslava Dne Země proběhla 27. 4. 2002, na čtrnácti stanovištích se vystřídalo téměř sto padesát dětí. Největší úspěch slavili členové havlíčkobrodského oddílu pana Šíla, kteří připravili ukázku slaňování. Také o lanovou lávku chotěbořských skautů byl velký zájem. V tomto roce měla organizace 52 členů, deset rodin zvolilo formu rodinného členství. Oddíly MOP mají 18 členů. I v tomto roce proběhly práce na úpravě naučné stezky, kosení přidělených lokalit a úpravy srubu. Členové organizace se poprvé sešli na Vánočním posezení ve srubu.

Rok 2003 byl především ve znamení velké brigádnické činnosti, na Zlaté louce bylo odpracováno 171 hodin, na kosení Zvolanova 58 hodin a při výměně a nátěrech sloupků na naučné stezce 60 hodin. Den Země opět slavil úspěch, přišlo více než sto dětí a v závěru akce proběhla malá slavnost, paní Věře Chaloupkové bylo slavnostně předáno nejvyšší ocenění ČSOP za desetiletou práci ve funkci předsedkyně Příroda děkuje. V červnu připravili naši členové besedu pro žáky ZŠ Sobíňov, ve které seznámili děti s rozsahem činnosti Českého svazu ochránců přírody v jejich regionu. Ve dnech 13. – 15. 6. 2003 jsme byli na exkurzi v Jizerských horách. Při cestě do Liberce jsme se stavili na hradě Valdštejně, sobotní putování bylo rozděleno, část účastníků směřovala do hor, ostatní si prohlédli Lázně Libverda. Neděli jsme prožili v Liberci, navštívili jsme botanickou zahradu, ZOO, Severočeské muzeum a někteří i Ještěd, na zpáteční cestě jsme se stavili i v Drábských světničkách, výlet se vydařil. Dne 11. 9. 2003 proběhla vernisáž výstavy 21 let Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř v prostorách zámku. Úvodní slovo přednesl vedoucí CHKO Železné hory pan RNDr. František Bárta, o kulturní vystoupení se postarali žáci chotěbořské ZUŠ. S tímto rokem jsme se rozloučili na akci Vánočním posezení ve srubu.

Na výroční členské schůzi dne 27. 2. 2004 byl předsedou organizace zvolen pan Jan Špinar. Někteří členové organizace se podíleli na instalaci výstavy v nasavrckém zámku, která mapovala práci CHKO Železné hory a spolupracujících nevládních organizací. My jsme se zde prezentovali především rozsáhlým fotografickým materiálem z údolí Doubravy a ze Zlaté louky. V dubnu jsme podstatnou část hranice pozemku u terénní stanice osázeli habry, někteří provedli jarní úklid srubu a zbývající členové připravili vše potřebné na oslavu Dne Země. V tomto roce nám počasí nepřálo, i přes to na Den Země přišlo téměř sedmdesát dětí. Dne 10. 6. 2004 proběhla kolaudace srubu, o deset dní později jsme se vypravili na botanický výlet do okolí Kněžské. Prázdniny jsme zahájili výletem na Šumavu. Cestou jsme si prohlédli zámek Červená Lhota a Ohrada u Hluboké nad Vltavou, rozhledna na Libíně nám poskytla výhled na šumavské kopce. Část výpravy byla ubytovaná ve stožecké škole a část v Informačním centru CHKO Šumava. V dalších dnech jsme prošli Chalupskou a Jezerní slať, od Antýglu údolí Vydry, Kašperské Hory a Muzeum Šumavy, dále Medvědí stezku, někteří členové vyšli až k Plešnému jezeru. Na zpáteční cestě jsme navštívili zámek České Krumlově a Grafitové doly, protože nám počasí přálo, výlet se vydařil. Kosení Zlaté louky, Zvolanova a nově i PP Pod Kazbalem u Uhelné Příbrami proběhlo bez problémů.

Rok 2005 přinesl několik nových činnosti, nejprve proběhlo vyřezávání náletových dřevin na Zlaté louce, potom byla připravena Výprava za sovím houkáním do údolí Doubravy a na začátku května jsme ve spolupráci s Gymnáziem Chotěboř připravili první Chotěbořské trylkování, ornitologickou vycházku za hlasy ptáků do chotěbořského zámeckého parku. Den Země jsme připravili ve spolupráci se sobíňovskými hasiči, studenty gymnázia a CHKO Železné hory. MOP Veverčáci a někteří členové organizace v květnu vyjeli na exkurzi do Záchranné stanice Pavlov a na výpravu S geologem za trilobity do lokality Český kras, obě akce měly velký úspěch. V tomto roce jsme obdrželi dotaci od Města Chotěboř na zakoupení nového křovinořezu, tím se zrychlily práce na Zlaté louce i na Zvolanově, lokality byly rozděleny a dobrovolníci pracovali samostatně, jejich práce byla finančně ohodnocena. Dne 25. 6. 2005 byla slavnostně otevřena naučná stezka v okolí Sobíňova. Zapojili jsme se i do projektu Partnerství pro Vysočinu. Srpnová exkurze do rezervace Pod Kazbalem  a na Borecký lom byla zaměřena na botaniku. Terénní stanice byla využívána v době prázdnin brigádníky, kteří pracovali na Nivě Doubravy, byl zde i seminář strážců CHKO Železné hory. Naši členové provedli venkovní nátěry a byl zpevněn strop srubu, paní M. Dočekalová byla pověřena správou terénní stanice. Pozemek u srubu byl rozšířen o zakoupenou část za objektem. V listopadu vyjeli MOP Veverčáci znovu do CHKO Český kras na speleologický kurz. Stalo se již tradicí, že končíme rok na srubu.

První významnou akcí roku 2006 byla přípravná schůzka, na které jsme se sešli se zástupci obce Sobíňov a Gymnázia Chotěboř a připravili program Dne Země. Hra měla formu jednodušší adventury a jejím tématem bylo hledání klíče k jaru. 1. 5. 2006 proběhla vernisáž výstavy Od Doubravy po Chrudimku ve vodní tvrzi v Pluhově Žďáře. Výstava fotografií dokumentovala krásy našeho kraje. Ve dnech 5. – 8. 5. 2006 jsme se vydali ne exkurzi do jižních Čech. Část účastníků projela Třeboňsko na kolech, část navštívila Třeboň, prošli jsme zámek, pivovar, Schwarzenberskou hrobku i hráz rybníku Svět. Druhý den jsme navštívili Trocnov, Žumberk, poutní kostel Dobrá Voda u Nových Hradů, Terčino údolí a naučnou stezku Červené blato. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Jindřichově Hradci a Pluhově Žďáře. 13. 5. 2006 v časných ranních hodinách se sešli zájemci o ornitologii na chotěbořském náměstí a společně s RNDr. F. Bártou prošli zámecký park a vyslechli odborný výklad. Ještě týž den jsme byli hosty CHKO Železné hory, na branišovické myslivecké střelnici proběhlo setkání NNO k 15. výročí založení CHKO. Na počátku června jsme byli účastníky oslavy Dne dětí v Chotěboři, které pořádal DDM Junior ve sportovním areálu. Před prázdninami jsme ještě stačili instalovat ve srubu nové dveře a dosadili jsme živý plot. Dne 2. 9. 2006 jsme se zúčastnili celorepublikového Sněmu ČSOP v Trutnově, byly schváleny úpravy stanov organizace. Na počátku října proběhla vernisáž výstavy Od Doubravy po Chrudimku a křest nové knihy o historii Chotěboře v prostorách zámku. Celý listopad byl ve znamení dokončení projektu ÚVR ČSOP, realizovali jsme související semináře a prezentovali pilotní projekty zaměřené na různé formy komunitního plánování. I tento rok jsme zakončili na naší terénní stanici.

Již v polovině února 2007 jsme zahájili práce pro ochranu přírody, uklidili jsme zimoviště netopýrů v Heřmani. Pak následovaly tradiční akce, výroční členská schůze, příprava a realizace oslavy Dne Země, úklid na Doubravce ve spolupráci s chotěbořskými skauty a Chotěbořské trylkování, kterému v tomto roce nepřálo počasí, a tak návštěvníci se museli spokojit s vyprávění o ornitologii ve srubu. Během květnových svátků jsme navštívili základnu ČSOP Heureka v Mladočově. Část výpravy opět projela široké okolí na kolech a zbývající účastníci exkurze postupně navštívili Litomyšl, Nové Hrady a Toulovcovy Maštale. V červnu jsme postupně obnovili nátěr na terénní stanici. Během prázdnin zde bydleli brigádníci, kteří kosili Nivu Doubravy. V průběhu září jsme ve spolupráci s CHKO Železné hory a Prázdninovou školou Lipnice připravili několik akcí s tematikou aktivní ochrany přírody pro zahraniční studenty. Dalšími významnými podzimními akcemi byly vernisáže výstav Inspirováno přírodou a Ptáci a ptákoviny. V závěru roku byly odevzdány závěrečné zprávy pilotních projektů pro ÚVR ČSOP.

Hned v prvních dnech roku 2008 jsme začali s přípravou výstavy fotografií, výroční členské schůze a Dne Země. Vernisáž výstavy Slatiňany z nadhledu i blízka proběhla v dubnu, v březnu jsme přesunuli výstavu Od Doubravky po Chrudimku do galerie Doubravka ve Ždírci nad Doubravou. Den Země byl tentokrát ve znamení třídění odpadu. Chotěbořské trylkování se dočkalo krásného počasí, takže i tato akce se vydařila. 26. 5. 2008 jsme obdrželi absolventský certifikát za cyklus školení, workshopů a tvorbu pilotních projektů na téma Hospodaření v krajině na území CHKO Železné hory a projekt Utváření místa. Postupně jsme začali připravovat projekt Dům přírody. V období květnových svátků jsme se tentokrát vypravili na Pálavské vrchy. Ubytovani jsme byli ve škole ve Věstonicích, prošli jsme zdejší muzeum, Mikulov, jeskyni Turold, valtický zámek i lednické parky. Podzimní brigády byly ve znamení oprav srubu, nejprve jsme vybetonovali schody, pak následovala akce Kulový blesk, vystěhovali jsme veškeré zařízení a položili krytinu na betonovou podlahu. Dne 4. 11. 2008 byla oficiálně potvrzena spolupráce naší organizace s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Tradiční vánoční posezení ve srubu zakončilo činnost organizace v roce 2008.

V prvních dnech roku 2009 jsme se věnovali přípravě výroční členské schůze, byli jsme i hosty na schůzích ZO ČSOP Nasavrky a Křížová. Na konec února byly svolány všechny ZO ČSOP Kraje Vysočina do Střediska ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, kde jsme byli informováni zástupci ÚVR o programu chystaného sněmu, především o dalších změnách ve stanovách organizace. Sněm proběhl ve dnech 4. a 5. dubna 2009 v Hranicích na Moravě. Naši oslavu Dne Země nám pomohli opět realizovat studenti chotěbořského gymnázia a členové ZO ČSOP Heureka, děti tentokrát pomáhaly trpaslíčkům uspořádat jejich les, tato hra i následující ornitologická akce měly výrazně větší návštěvnost i ohlas u návštěvníků. V průběhu jarních měsíců probíhala jednání týkající se stavby Domu přírody, pomohli jsme občanskému sdružení ze Sobíňova uspořádat akce Velikonoční cesta a Psí kusy. Obě akce měly byly součástí sbírky na opravu varhan v sopotském kostelíčku. I v roce 2009 jsme v době květnových svátků vyrazili na exkurzi, tentokrát byl naším cílem Moravský kras. Ubytovaní jsme byli na Rychtě Krásensko a společně jsme navštívili kostel ve Křtinách, Starou Huť, kde probíhala ukázka tavby železné rudy v zemní peci. Další den jsme si prohlédli Býčí skálu, větrný mlýn v Rudici, Sloupsko-šošůvské jeskyně, boskovický zámek a pivovar v Černé hoře. Na zpáteční cestě jsme se ještě stavili na zámku v Bouzově. Podzimní brigády na srubu byly zaměřeny na opravy a úklid podkroví. Vánoční sobíňovské posezení se opět vydařilo, zhodnotili jsme končící rok a diskutovali na téma plány na rok následující.

Po únorové schůzi členské základny jsme pokračovali v přípravě projektu Dům přírody. Schůzka pracovní skupiny proběhla v březnu 2010. V tomto měsíci jsme se zapojili do projektu Příroda na Vysočině, získali jsme finanční podporu na akce pro veřejnost. Den Země jsme oslavili již 18. 4. 2010. Děti se tentokrát učily od trpaslíčků chránit jejich poklady, zapamatovaly si nejznámější a nejcennější rostliny a živočichy, kteří žijí v bezprostřední blízkosti Doubravy. V květnu jsme připravili vernisáž výstavy fotografií Chráněná krajinná území ČR v chrudimské galerii. Chotěbořské trylkování v tomto roce provázelo velmi špatné počasí, takže návštěvníci vyslechli přednášku a viděli kroužkování ptáků pouze ve srubu. ÚVR ČSOP svolala do Brna pracovní skupiny v projektu Dům přírody. Na následujícím jednání ve Znojmě byl náš projektový záměr schválen. V červnu proběhlo doplňkové výběrové řízení na dodávky vzdělávacích a osvětových akcí v rámci programu Národní síť EVVO, byli jsme zařazeni do modulu 4. Opět jsme poskytli naši terénní stanici druhému ročníku akce Psí kusy. Poprvé jsme společně kosili lokalitu Zvolanov. V září jsme prezentovali naši organizaci na výstavě k výročí obce Víska. Následoval tradiční podzimní úklid u srubu i na Doubravce. Ve dnech 25. a 26. 11. 2010 jsme byli účastníky mezinárodní konference Turistická destinace 2010 v Krásné Lípě, hovořilo se zde o problematice managementu a marketingu turistických destinací a o tvorbě produktů cestovního ruchu v souvislosti s projektem Dům přírody. Všechna tyto informace zazněly na vánočním setkání.

Protože jsme pro rok 2011 zvolili náročné téma Dne Země, zahájili jsme přípravy již na počátku roku. Oslava se proto vydařila a návštěvníci si připomněli jarní zvyky. Květnovému trylkování přálo počasí, okruh zájemců se ustálil, takže lze konstatovat, že se i tato akce vydařila. Na počátku května jsme provedli instalaci fotografií s názvem 20 let CHKO Železné hory v chrudimské galerii. Ve dnech 4. 5. dubna jsme vyjeli směrem Vlašim. Ubytovali jsme se na základně zdejší ZO ČSOP. Společně jsme navštívili Podblanické vlastivědné muzeum ve zdejším zámku, potom jsme se vydali na Blaník, obdivovali jsme interaktivní naučnou stezku i venkovní geologickou expozici, večer jsme navštívili hvězdárnu. V neděli jsme se ještě zastavili na hradě Český Šternberk a v klášteře v Sázavě. Červnová brigáda byla ve znamení akce Společně pro sobíňovskou vycházkovou trasu, opravili jsme a také vyrobili několik dřevěných přechodů na stezce, uklidili jsme zde a posekali část trasy za obcí. Oslava 20. výročí založení CHKO Železné hory proběhla na Polomu, instalovali jsme zde výstavu fotografií. Prázdninové sečení proběhlo bez problémů a hlavně včas. V září jsme byli požádáni o přednášku na téma Příprava Národního geoparku Železné hory, která se konala v rámci Všefestivalu v Přibyslavi. Dále jsme se zúčastnili semináře, který informoval o připravovaném vyhlášení Národního geoparku Železné hory. Projekt Společně pro sobíňovskou zeleň jsme realizovali také v září, vysadili jsme několik desítek sazenic na hranici vycházkové trasy. I tento rok jsme zakončili posezením ve srubu.

I v roce 2012 jsme svou činnost zahájili přípravami schůze členské základny a Dne Země. Také jsme zajistili komponenty pro výrobu ptačích budek, výroba proběhla ve školních dílnách ZŠ Buttulova, budky jsme se studenty vyvěsili v parku u sochy I. Herrmanna a ve Stromovce. Dubnovou oslavu Dne Země, která přibližovala dětem zákony přírody, se zúčastnilo přes šedesát dětí. V dubnu byl slavnostně vyhlášen Národní geopark Železné hory a my jsme podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti ochrany přírody. Květnová ornitologická akce se i v tomto roce vydařila. Ve stejném měsíci jsme byli pozváni na slavnostní otevření venkovní geologické expozice u Gymnázia Chotěboř. Léto bylo ve znamení kosení luk. V září jsme podnikli výlet na Šumavu. Ubytovali jsme se ve Volarech, navštívili jsme naučnou stezku u Soumarského mostu, Stožeckou kapli, Bavorský národní park. Cestou jsme se ještě stavili v Lesnickém muzeu Ohrada a na zámku Kratochvíle. Na říjen jsme naplánovali kosení u srubu, obnovu venkovního nátěru a úklid naučné stezky Údolí Doubravy. V listopadu jsme ještě realizovali projekt Podmoklanské vrby, provedli jsme ořez vrb hlavatých. V tomto roce se po delší době konalo vánoční setkání ve srubu bez sněhu.

Hned od počátku roku 2013 jsme začali připravovat program výroční členské schůze, Dne Země, soutěže Zlatý list a exkurze. Na počátku měsíce května jsme připravili tradiční oslavu Dne Země. Dopoledne proběhla hra pro mladší děti doplněná o zážitkové akce, prezentaci Stanice hendikepovaných zvířat z Pavlova, největší úspěch měly opět bramboráčky pečené na ohništi. Odpoledne jsme odstartovali první ročník okrskového kola soutěže Zlatý list. Chotěbořské trylkování v tomto roce zaznamenalo rekordní počet návštěvníků, u terénní stanice se sešlo více něž padesát zájemců o ornitologii. V červnu začalo období kosení, podařilo se zvládnout pokosit všechny lokality v termínu. Plánovaná exkurze se nekonala vzhledem k nezájmu členů i veřejnosti. V září jsme se podíleli na ornitologické exkurzi v lokalitě projektu Tůně u Chotěboře, také proběhl každoroční úklid na Doubravce. I říjnové práce u srubu měly stejný program, který zpestři bramboračkou pan Slavík. Prosincové loučení s rokem bylo velmi příjemné, i když opět bez sněhové kulisy.

Vzhledem k tomu, že jsme v minulém roce získali zkušenosti s organizací nové soutěže Zlatý list, zahájili jsme přípravu již na počátku roku 2014. V březnu jsme vybudovali u srubu nové venkovní lavice i stůl, předělali jsme ohniště a provedli úpravu živého plotu. 26. 4. 2014 dopoledne proběhla hra Trpaslíčci nám připomínají krásy lesa, které se zúčastnilo asi šedesát děti i jejich rodičů. Odpoledne nastoupilo osm šestičlenných družstev do soutěže Zlatý list, lze konstatovat, že obě akce se vydařily. V květnu zveme všechny zájemce o ornitologii na komentovanou vycházku a ukázky kroužkování ptáků. V tomto roce jsme akci pořádali opět s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř a nově se Společností přátel Železných hor. Stejně jako v předešlých letech jsme v červnu odstartovali kosení vybraných lokalit. V říjnu jsme kromě úklidu na Doubravce ještě pomáhali studentům chotěbořského gymnázia při výstavbě dřevěných chodníků v lokalitě Tůně u Chotěboře. O měsíc později jsme ještě zvládli ořez hlavatých vrb u Podmoklan. V závěru roku jsme podepsali smlouvu se Správou CHKO Železné hory na projekt Památné stromy. Obsahem byla příprava kreseb památných stromů, které byly umístěny na nových informačních tabulích, jejich výměna na sloupcích a v případě poškozených sloupků i jejich nová instalace.

Od prvních dnů roku 2015 jsme začali s přípravou nejprve schůze členů organizace, potom nastoupila příprava Dne Země, soutěže Zlatý list a exkurze. V dubnu jsme pomáhali kolegům z ZO ČSOP Nasavrky při instalaci deseti nových informačních tabulí v údolí Doubravy, tato akce souvisela s celkovou opravou stezky v rámci projektu Železné hory – geologicky významná oblast. Dne 25. 4. 2015 dopoledne proběhlo okrskové kolo soutěže Zlatý list. Odpolední program Dne Země měl název Odpad z nebe nespad. Květnovou exkurzi jsme směrovali na západ. Ubytováni jsme byli na zámečku Kladská, prošli jsme naučnou stezku v jeho okolí. Další den jsme si prohlédli SOOS, Motýlí dům, Františkovy Lázně a Cheb. Třetí den jsme se zastavili v Mariánských Lázních, prošli jsme park Boheminium. V květnu jsme ještě stihli Chotěbořské trylkování, a ve spolupráci s Centre ekologické výchovy v Horní Krupé botanickou vycházku na Nivu Doubravy. O měsíc později jsme připravili botanickou vycházku na Zlatou louku u Podmoklan. Během letních měsíců bylo provedeno kosení na vybraných lokalitách. V září byla zahájena oprava západního štítu terénní stanice, část srubu byla natřena. V říjnu jsme se zúčastnili krajského setkání ZO ČSOP a o měsíc později jsme vyslali své zástupce na 9. sněm ČSOP, který se tentokrát konal v Brně. Opět hlavním bodem jednání byly změny stanov. V prosinci byl ukončen projekt Památné stromy. K vánočnímu posezení jsme přidali i vycházku do okolí srubu.

Letošní rok, tedy rok 2016, je rokem 35. výročí založení ZO ČSOP Chotěboř. Vzhledem k tomu jsme začali připravovat akce informující i oslavující. 24. dubna proběhla soutěž Zlatý list, na startu se sešlo 56 soutěžících. Den Země s námi oslavilo asi 40 dětí se svými rodiči. Tradiční doprovodné akce zpestřila ukázka práce chovatelek králíků pro soutěž Králičí hop, všichni návštěvníci ocenili i bramborové placky, které letos pekl náš pan kuchař opět na ohništi. Podali jsme několik projektů souvisejících s ochranou přírody. Hlavní oslava byla směrována na tradiční kosení u srubu. Dne 17. 9. 2016 jsme společně se studenty chotěbořského gymnázia, našimi současnými i bývalými členy a několika hosty společně připomněli výročí organizace, zavzpomínali si a diskutovali na téma budoucnost organizace. Součástí oslav byla i exkurze na Kuks, kterou jsme připravili na počátek října. I když počasí nebylo ideální, přesto lze konstatovat, že i tato akce se vydařila. V sobotu 15. 10. 2016 jsme byli na oslavě 25. výročí založení CHKO Železné hory. Konala se na Polomu a byla velmi příjemným setkáním všech, kteří s CHKO spolupracují. Do konce roku nás ještě čeká velmi významná akce, budeme hosty na slavnostním křtu známky, která je poprvé v historii věnována pouze Železným horám. Po křtu bude následovat vernisáž výstavy malíře A. Absolona a rytce M. Srba na téma Jak vzniká poštovní známka. Akce se uskuteční v sídle firmy Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. Závěrečné setkání členů organizace připravíme na období po vánočních svátcích.

Závěrem se pokusím to, co jsem vám přiblížila po jednotlivých letech, vyjádřit řečí čísel. Po celou dobu trvání organizace je zájem soustředěn na údolí Doubravy, 23 roků prochází návštěvníci naučnou stezkou Údolí Doubravy. Další významnou pomocí přírodě je kosení vybraných lokalit, o Zlatou louku se staráme 23 roků, o Zvolanov 15 let, proběhla i krátkodobá péče na dalších 5 lokalitách. Celých 23 let jsme usilovali o vlastní základnu, 12 roků hospodaříme v Sobíňově a spolupracujeme s místními spolky i zástupci obce. Nejvýznamnější akcí pro veřejnost je stále oslava Dne Země, kterou realizujeme již 22 roků, z toho 15 let v Sobíňově. Další akcí, která se již stala tradicí je Chotěbořské trylkování, letos jsme se se zájemci o ornitologii sešli již po jedenácté. Celých 23 roků pracujeme s mládeží, nejprve to byly oddíly MOP a již 8 let spolupracujeme s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Za zmínku jistě stojí, že již 6 let máme schválený projekt na Dům přírody. 4 roky uplynuly od podpisu o spolupráci s Národním geoparkem Železné hory. 3 roky organizujeme základní kolo soutěže Zlatý list. 2 naši členové byli odměněni nejvyšším vyznamenáním ČSOP Příroda děkuje a 4 členky získaly Cenu města Chotěboře za oblast ochrany přírody. 14 let se pravidelně scházíme ve vánoční době, abychom společně vyhodnotili rok minulý a připravili program na rok následující.

Za zmínku stojí i 15 exkurzí do různých koutů naší země, 13 výstav, na kterých jsme se podíleli především přípravou a realizací. 24 let spolupracujeme s chotěbořským odborem životního prostředí v oblasti správního řízení a 6 let v obci Víska.

Nyní přichází na řadu poděkování, v první řadě Městu Chotěboř za finanční podporu, Obci Sobíňov za materiální a organizační podporu, Správě CHKO Železné hory za významnou podporu a pomoc, vedení, pedagogům a studentům Gymnázia Chotěboř za obětavou pomoc při organizaci akcí i brigádnickou pomoc, všem sponzorům, kteří nám pomáhají při realizaci akcí pro děti a veřejnost, všem členů, kteří aktivně přispívají k realizaci jednotlivých projektů, všem členům výboru organizace za obětavou práci pro organizaci.

Věra Váchová, předsedkyně ZO ČSOP 42/05 Chotěboř