Výroční zpráva o činnosti ZO ČSOP Chotěboř v roce 2011

Počátek každého kalendářního roku je spojen s přípravou výroční členské schůze. I v minulém roce jsme se zabývali organizací tohoto setkání členů naší organizace. Sešli jsme se 11. února 2011 v této společenské místnosti SDH Chotěboř.

Z odsouhlaseného plánu činnosti jsme začali hned v únoru a březnu pořádat schůzky zástupců naší organizace, Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, SDH a Obce Sobíňov. Úkolem těchto setkání byla příprava Dne Země. Byl vytvořen základní rámec hry směrovaný především na děti mladšího školního věku. Z navrhovaných témat byly vybrány jarní zvyky, které již tradičně s dětmi hráli naši oblíbení trpaslíčci. Vlastní akce proběhla dne 16. 4. 2011 v okolí terénní stanice v Sobíňově. Počasí bylo příznivé, sešlo se více než šedesát dětí. Akce proběhla podle plánu díky detailní přípravě, pomoci členů naší organizace, ZO ČSOP Heureka i členů SDH Sobíňov, dále za finanční podpory Města Chotěboř a především díky kreativnímu přístupu studentů chotěbořského gymnázia.

V květnu jsme společně s Ekoklubem připravili ornitologickou slavnost, Chotěbořské trylkování, která si postupně získává příznivce. Takže i v minulém roce přišlo téměř třicet zájemců o vycházku s odborným výkladem do okolí naší terénní stanice. Součástí akce byly i ukázky kroužkování ptáků a neformální diskuse na téma ornitologie a ochrana přírody.

Dne 3. 5. 2011 proběhla vernisáž výstavy fotografií s názvem 20 let CHKO ŽH v prostorách galerie Pod Širokými schody v Chrudimi. Na realizaci tohoto projektu jsme se podíleli spolu se správou CHKO. Fotodokumentace podrobně mapovala celou historii ochrany přírody v našem regionu.

O obou akcích jsme informovali veřejnost prostřednictvím našich webových stránek, vývěsky, plakátů a v chotěbořském ECHU.

Dne 4. a 5. dubna jsme byli na cestách. Cílem exkurze bylo město Vlašim a jeho okolí. V sobotu jsme si prohlédli expozice Podblanického vlastivědného muzea umístěné ve vlašimském zámku. Odpoledne jsme vystoupili na horu Blaník, prohlédli jsme si jak interaktivní naučnou stezku, tak i geologickou expozici. Večer byl ve znamení hvězd. Nedělní dopoledne jsme strávili na hradě Sternberk, na zpáteční cestu jsme se posilnili ve vodácké restauraci U Vody a navštívili klášter v Sázavě. Velmi podrobný výklad nás zavedl do nejstarších dějin a provedl nás téměř celými dějinami naší země.

Akci Společně pro sobíňovskou vycházkovou trasu jsme realizovali jako projekt ve spolupráci se Sdružením Krajina dne 18. 6. 2011 ve spolupráci se zástupci SDH Sobíňov a studenty Ekoklubu pro rodiče s dětmi. Smyslem této akce byla úprava a vytvoření nových přechodů na vycházkové trase v okolí Sobíňova. Kromě již jmenovaných přechodů jsme provedli sběr odpadků na trase a vysekali jsme část bývalé Liběcké stezky a odstranili odtud biomasu. Akce se zdařila a plánované množství práce bylo vykonáno.

vVe dnech 25. a 26. 6. 2011 v kostele sv. Kunhuty v Polomu u Trhové Kamenice probíhaly oslavy 20. výročí založení CHKO ŽH. Součástí programu byla i výše zmíněná expozice fotografií.

Prázdniny jsme zahájili kosením louky u Zvolanova. Sešlo se nás dne 2. 7. 2011 téměř třicet a během dopoledne se nám podařilo louku pokosit a odstranit odtud trávu. Během prázdnin byla pokosena část Zlaté louky u Podmoklan. V letošním roce jsme obdrželi smlouvu na kosení státních pozemků, protože zbývající soukromé pozemky kosil majitel. Tím naše organizace přišla o významnou část plánovaných příjmů.

Dne 17. 9. 2011 jsme se zapojili do celosvětové akce Ukliďme svět. 34 studenti prošli trasu od Chotěboře přes Koukalky k Hornímu Mlýnu. Sebrali celkem 22 pytlů odpadu a objemný odpad složili na krajnici u silnice. Členové naší organizace jeli vlakem do Bílku a sbírali odpadky na naučné stezce a v korytě Doubravy. Svoz odpadu zajistil odbor životního prostředí MÚ Chotěboř.

24. 9. 2011 jsme byli pozváni na Všefestival do Přibyslavi. Organizátoři tohoto setkání nás požádali o přednášku na téma příprava Národního geoparku Železné hory.

O tři dny později jsme se zúčastnili semináře ve Vodních zdrojích Chrudim, kde jsme byli informováni o stavu příprav na vyhlášení Národního geoparku Železné hory. Při této příležitosti jsme se také dozvěděli, že ještě v loňském roce zmiňovaný projekt Dům přírody pravděpodobně nebude realizován.

Společně pro sobíňovskou zeleň – sázení stromků byl název druhého projektu pořádaného ve spolupráci se Sdružením Krajina. Naším úkolem byla výsadba stromků, které oddělí část vycházkové trasy od pozemku čističky odpadních vod a části našeho pozemku. I tentokrát jsme plánovaný objem prací splnili, vysadili jsme několik desítek sazenic, provedli jsme i úpravu okolo srubu. Vzhledem k počasí jsme nepřistoupili k nátěru srubu.

Na listopadové schůzce výboru organizace jsme započali s přípravou na vánoční posezení ve srubu. Dále jsme začali s přípravou dnešní výroční členské schůze.

Závěr roku se nám vydařil, na Vánočním posezení ve srubu se nás opět sešlo hodně, hezky jsme si popovídali o všem, co jsme udělali a co nás čeká v letošním roce.

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem členům výboru za vynikající práci pro organizaci, abych opět vyzdvihla obrovský význam práce s mládeží a tedy celoroční spolupráci s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř a Ekocentrem Horní Krupá, abych připomněla pokračující spolupráci s Městem Chotěboř a Obcí Sobíňov, abych jménem nás všech poděkovala za finanční podporu Městu Chotěboř a organizační pomoc při realizaci akcí v obci Sobíňov a v neposlední řadě děkuji vám všem, kteří jste na úkor svého volného času přispěli k realizaci našich akcí.
V Malči 25. 1. 2012

Mgr. Věra Váchová
předsedkyně organizace