VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2006/2007

Na loňském shromáždění jsme společně odhlasovali plán práce i složení nového výboru organizace. Dovolte mi, abych vás seznámila se všemi akcemi, které se za toto období uskutečnily.

Dne 9.3.06 se sešli členové nového výboru a schválili hospodářku organizace p. Evu Remeňovou, mě předsedkyní organizace a na funkci místopředsedy setrval pan Jaromír Hošek. Byly schváleny a postupně vyřízeny všechny potřebné formality spojené s touto změnou.

Dne 5.4.06 jsme spolu s panem Resslem jako zástupcem výboru a panem RNDr. Františkem Bártou, vedoucím CHKO Železné hory, byli přijati panem starostou ing. Tomášem Škarydem, přednesli jsme mu plány a vize naší organizace. Hovořili jsme o představě obecního zastupitelstva jakým směrem by se měla ubírat naše organizace.

Dne 11.4.06 se uskutečnila schůze členů výboru a členů organizace, kteří přislíbili pomoc při organizaci Dne Země v Sobíňově. Tradičně byli přizváni i zástupci obce Sobíňově, místních hasičů a opět nám pomohli i studenti chotěbořského gymnázia.

Letošním roce byla zvolena jednodušší forma adventurní hry. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a odměnou jim byla rada, jakým směrem ve hře pokračovat nebo jim strážce stanoviště prozradil část hesla, které v závěru představovalo odpověď na úvodní otázku hry. Zima je letos dlouhá, kam se nám ztratil klíč k jaru? S potěšením můžeme konstatovat, že tolik obávané počasí nám přálo, děti přijaly novou herní formu a respektovaly výchovný i výukový rys hry. Je báječné, že i většina našich pomocníků se vžila do role strážců a velmi přesvědčivě dokázala hráče vtáhnout do příběhu. Všem patří ještě jednou velké poděkování.

Podíleli jsme se na přípravě a instalování výstavy Od Doubravy po Chrudimku. Tato expozice měla v turisticky exponované oblasti informovat návštěvníky o našem kraji. Vernisáž této výstavy byla 1. 5. 06 na Pluhově Žďáře.

Ve dnech 5. – 8. 5. 06 jsme vyrazili na společnou exkurzi do jižních Čech. Navštívili jsme Třeboňsko. Po zkušenostech z výletu na Šumavu jsme za autobusem vezli vlek plný kol. Část účastníků tedy poznávala tuto lokalitu po cyklotrasách. Ostatní účastníci si první den prohlédli město Třeboň, zámek, zámecký park, pivovar, Schwarzenberskou hrobku a v podvečer jsme se prošli po hrázi rybníku Svět.
Druhý den jsme navštívili památník v Trocnově, jedinečnou architektonickou památku Žumberk, poutní kostel v Dobré Vodě u Nových Hradů, prošli jsme Terčino údolí i přírodní rezervaci Červené blato.

Třetí den jsme při návratu domů ještě navštívili zámek v Jindřichově Hradci a vodní tvrz Pluhův Žďár, kde jsme si prohlédli expozici výstavy Od Doubravy po Chrudimku.

Další akcí společně organizovanou s Gymnáziem Chotěboř bylo Vítání ptačího zpěvu v Chotěboři. Pod vedením zkušeného ornitologa pana RNDr. F. Bárty se sešla dne 13. 5. 06 skupina asi dvaceti zájemců na chotěbořském náměstí v časných ranních hodinách. Společně prošli historickou část města a část zámeckého parku. Odborný výklad končil pozvánkou na odpolední setkání NNO na Branišově, které pořádala správa CHKO při příležitosti 15. výročí založení CHKO Železné hory. Několik zájemců toto pozvání přijalo a tak jsme se znovu setkali v příjemném prostředí střelnice místního mysliveckého sdružení. Při prezentaci jednotlivých organizací jsme se dozvěděli o podrobnostech z práce organizací z našeho regionu. Následovala vycházka na PR Zlatá louka. Naše chlouba, PR ZL, se převedla v jarním slunci jako opravdový skvost přírody a odborný výklad směřovaný k botanice této lokality jistě všechny účastníky oslovil.
Pak následoval úklid na Doubravě, společně s dvěma oddíly Skautů jsme prošli celé údolí a pečlivě ho uklidili. O odvoz odpadků se postaraly technické služby města.

V neděli 4.6.06 jsme spolu s paní Kopeckou reprezentovaly naši organizaci při pořádání Dne dětí v Chotěboři. DDM Junior Chotěboř připravil tuto akci za přispění dalších organizací města Chotěboř v prostorách chotěbořského sportovního areálu. Pokud nám přálo počasí, byla to zdařilá akce.
Na 11. 6. 06 jsme vyhlásili brigádu na úklid srubu a pozemku okolo. Vzhledem k tomu, že jsme od obce Sobíňově zakoupili pozemek sousedící se stávajícími hranicemi našeho pozemku, přesadili jsme část stromků tak, aby byl pozemek opět ohraničen. Bylo upraveno schodiště ve srubu a nainstalovány shrnovací dveře ve srubu, aby byla oddělena chodba a obývací část srubu. Vše bylo pečlivě uklizeno.

S přibývajícím létem započaly opět práce na PR Zlatá louka u Podmokla. I tento rok jsme přistoupili k řešení pomocí dohod o vykonané práci. Louka byla rozdělena na čtvrtiny a každá rodina, která se k této práci přihlásila, prováděla kosení podle vlastních časových možností. Problémem byl zákaz pálení, takže tato část úklidu na louce se protáhla. Nicméně práci jsme předali v termínu a bez dalších problémů. Na tom má především zásluhu pan L.Kopecký, který měl celou akci pod kontrolou a perfektně se tohoto obtížného úkolu zhostil. I jemu patří velké poděkování.
Na 2. 9. 2006 byl svolán sněm ČSOP do Trutnova. Zúčastnila jsem se tohoto jednání a informace jsem tlumočila výboru na schůzce 14.9.2006. Zhruba v této době byly ukončeny práce na menší lokalitě Zvolanov. I zde byly díky obětavé práci našich členů práce vykonány včas.
6. 10. 2006 byla již výše zmiňovaná výstava Od Doubravy po Chrudimku instalována na zámku v Chotěboři a její vernisáž byla součástí oslavy vydání nové knihy o městě Chotěboři a současně i zde připomínkou 15. výročí CHKO Železné hory.

V měsíci listopadu byla naše organizace oslovena ÚVR ČSOP v souvislosti s pořádáním cyklu seminářů zaměřených na realizaci grantů. Využili jsme této nabídky také proto, že příprava pilotních grantů, které budou výstupem tohoto cyklu seminářů je finančně zajištěna ÚVR a pomoc nám byla přislíbena z CHKO Železné hory, v jejichž území musí být granty realizovány. Konkrétně nebyla přidělena témata Hospodaření v CHKO a Tvorba místa. Oba projektové záměry jsou nyní na schválení u lektorů.

Dne 29.9.06 se konalo tradiční vánoční posezení ve srubu. Opět se nás sešlo hodně. Tentokrát ale veselé příběhy ze života vystřídala debata o chystaných grantech. V tuto chvíli jsme již byli informováni o první výzvě Nadace rozvoje občanské společnosti na Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska pod názvem Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO. Rozhodli jsme se na tuto výzvu reagovat a napadlo nás směrovat tento grant na generální opravu NS UD. S tímto záměrem byl seznámen výbor organizace a po poradě jsme informovali o tomto grantu pana starostu. Byli jsme ujištěni o podpoře a byla nám zastupitelstvem města Chotěboř poskytnuta dotace ve výši 30 tisíc korun, abychom zvýšili náš podíl na grantu a mohli tak vytvořit záměr zhruba v hodnotě třičtvrtě milionu korun. S těmito prostředky bychom chtěli nejenom opravit nebezpečné úseky stezky, zdeformovaná zábradlí, ale i kovová schodiště. Dále je do projektu zahrnuta výroba a instalace dalších schodišť, laviček a výměna zastaralých a poničených tabulí na naučné stezce. V projektu se dále počítá s vydáním informační brožury. Předpokládáme, že bychom oslovili drobné podnikatele a pokusili se o zlepšení služeb v této oblasti, abychom informovali širokou veřejnost, budou po rekonstrukci webových stránek organizace přidány stránky informující o rekonstrukci a dávající prostor pro dotazy a názory návštěvníků. Putovní výstava bude zaměřena na informace směrované ke školám v regionu. Součástí projektu je i posílení zařízení naší organizace. Grant bude podán 5.3.07 a o výsledku výběrového řízení budete informováni. Pokud nám bude grant přidělen, máme před sebou jistě rok plný práce, ale snad mi dáte za pravdu, že generální oprava na Doubravě je nutná, jak z hlediska ochrany přírody, tak i bezpečnosti a informovanosti návštěvníků. Na práci nebudeme sami, při přípravě grantu nám poskytuje cenné rady vedení CHKO, ZO ČSOP Nasavrky na sebe vzala pomoc při výrobě a instalaci panelů, výroba a oprava kovových zařízení na stezce bude řešena dodavatelsky. Největší díl práce nás čeká na opravě kamenných chodníků, aby byly tyto práce včas hotovy, věřím, že si většina z nás najde čas a pomůže podle svých sil a možností. Děkuji Vám.

Také naše regionální centrum Chaloupky uvažuje o krajské formě grantu. Byli jsme v této souvislosti také osloveni, ale vzhledem k tomu, že chceme do grantu vstoupit, uvažujeme pouze o podpoře regionálního centra.
Poslední akcí naší organizace byl úklid zimoviště netopýrů v kostele v Heřmani dne 17.2.07.

Shrneme-li v závěru uplynulý rok, řada akci byla úspěšná, udělalo se hodně práce, jak té měřitelné např. metry čtverečnými při kosení, tak i té drobné, ale o nic méně důležité, teď mám na mysli správu srubu a poděkování paní Dočekalové. Velmi významnou složkou naší činnosti je i práce s dětmi. Je nejhůře měřitelná, ale o to více potřebná. Samostatné vystoupení paní Kopecké budete moci posoudit rozsah letošní činnosti MOP, poděkování patří oběma vedoucím oddílů.
Do poslední věty jsem si nechala poděkování nejprve členům výboru, kteří mi pomáhali zvládat začátečnické chyby a potom Vám všem, kteří jste si udělali čas a v duchu starého indiánského přísloví: „Příroda nám nebyla dána, ale máme ji půjčenou od svých vnuků…“ Pomohli posunout jazýček na vahách, které měří všechna přírodní bohatství, k lepšímu.

Mgr. Věra Váchová
předsedkyně organizace