O nás

Organizace se začala tvořit na sklonku roku 1981. V roce 1984 práce byly zaměřeny především na zřízení a vyhlášení Chráněného přírodního výtvoru (CHPV) Údolí Doubravy, sledování zdrojů znečišťujících životní prostředí, včetně nepovolených skládek odpadů. Byla prováděna inventarizace a mapování ojediněle rostoucích stromů, skupin stromů, stromořadí, alejí, parků a péče o ně.
Organizace byla zapojena do akcí: „čápi“ (evidence, soupis, ochrana), „labutě“(evidence, soupis, ochrana), „formica“(mravenci), „ulmus“ (soupis stromů).
Prováděli se krátké výlety, především do blízkosti řeky Doubravy.
28.4.1986 se snahy organizace splnily. Okresním národním výborem v Havlíčkově Brodě byl zřízen Chráněný přírodní výtvor Údolí Doubravy. V roce 1989 bylo dokončeno rozsáhlé značení CHPV Údolí Doubravy. Jsou to dodnes viditelné červené pruhy na stromech, zároveň s touto akcí bylo provedeno i čistění okolí Doubravy. 11.6.1992 vyšla vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Do kategorie “ Přírodní rezervace“ bylo převedeno Údolí Doubravy. 14.11. 1993 byla slavnostně otevřena Naučná stezka přírodní rezervace Údolí Doubravy ( NS PR ÚD). Předcházelo tomu mnoho práce. Členové sami vyrobili orientační tabule, které byly umístěny u Horního mlýna, pod Sokolohrady, (kde stále funguje návštěvní kniha) a na Bílku. Naše organizace se podílela hlavně prací a částečným hrazením nákladů.
V témže roce začal fungovat první oddíl Mladých ochránců přírody (MOP) v Chotěboři „Nepodplatitelní“.
V roce 1993 jsme převzali na návrh Správy CHKO Železné hory PR Zlatá louka u Podmokla. Náklady na tuto akci byly hrazeny z dotace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Rovněž náklady na údržbu NS ÚD byly v tomto roce z části hrazeny MŽP, České spořitelny Havlíčkův Brod a CHKO.
Od roku 1994 jsme se podíleli na oslavách Dnu Země v Chotěboři. Hlavním iniciátorem byl Kulturní dům Junior, při akci vypomohla i Základní škola v Malči za finanční podpory Města Chotěboř. Od té doby již pravidelně Den Země slavíme samostatně. Spolupracovali jsme na záchraně „ROSNATKY OKROUHLOLISTÉ“ v Písníku u Sokolovce. Rovněž velice důležité rozhodnutí tykající se PR ÚD, bylo zajištění věcného břemene na pozemek u Bílku. Byl tím zajištěn přístup k NS od Bílku. Konec roku 1994 byl pro organizaci velice příznivý. Oznámením MŽP ČR – řídící a koordinační jednotka projektu GEF „BIODIVERZITA“ o výsledku výběrového řízení grantů pro nevládní organizace (Program malých grantů nevládním organizacím GEF Biodiverzita), byl náš projekt “ Zlatá louka u Podmokla“ doporučen k finanční podpoře v celkové výši odpovídající ekvivalentu 1500 USD. 21.10.1996 jsme instalovali první výstavu k 10. výročí vyhlášení PR Údolí Doubravy v Kulturním domě Junior v Chotěboři s názvem „My všichni z Údolí Doubravy“. Na přípravě se podílelo CHKO Železné Hory a Základní škola Maleč, která vyhlásila dětskou výtvarnou soutěž se stejným názvem. Poslední akcí roku 1998 byla výstava s názvem „Doubravka očima nás všech“. Zahájena byla 23.10. a končila 30.10.. Na výstavě se podílely ZO ČSOP Chotěboř, CHKO Železné hory, ZŠ Maleč a KD Junior. V roce 2000 započala výstavba terénní stanice v Sobíňově a na naučné stezce PR ÚD se chystala změna v počtu zastavení. Z původních 9 na 11. V roce 2001 si naučná stezka vyžádala dalších 50 hodin, v nich jsme na instalované kolíky připevňovali tabule s textem jednotlivých zastavení.Poslední léta provází NS velká smůla. Nekonečná jednání Správy CHKO s Městem Chotěboř a technickými službami byla neúspěšná i přes to, že byla dobře finančně zajištěná. Jednalo se o opravu NS ( usazení uvolněných kamenů, zpevnění vodou podemletých břehů a cesty pod bíleckým mostem). V tomto roce se činnost organizace rozšířila o kosení PR Zvolanov, Bartoušov a Švařec.
V roce 2003 byla dokončena výstavba terénní stanice. V následujících letech organizace se věnovala péči o PR Zlatá louka u Podmoklan a dalším lokalitám. V posledních letech se organizace výrazně podílí na propagaci regionu formou spolupráce na výstavách a vydávání informačních materiálů propagujících ochranu přírody. Stále se věnuje i činnosti s mládeží (MOP).