Výroční zpráva o činnosti ZO ČSOP Chotěboř v roce 2010

V roce 2010 jsme se takto sešli 5. 2. 10, od tohoto dne se tedy začala odvíjet naše roční činnost.

V březnu 2010 jsme byli hosty na výroční členské schůzi ZO ČSOP Křížová. I zde jsme vyslechli podrobné informace o činnosti a plánech této organizace a i zde jsme se pokusili opět v hlavních bodech informovat o naší práci.

Dne 23.3.2010 byla svolána schůzka pracovní skupiny pro projekt Dům přírody. Byl zde prezentován scénář a rozpočet projektu, účastníci byli seznámeni s informacemi týkajícími se realizace.

V měsíci březnu jsme se zapojili do projektu Příroda na Vysočině a získali jsme finanční podporu na akce pro veřejnost.

Den Země byl naplánován na neděli 18.4.2010. Toto datum vzniklo na přání Ekoklubu při Gymnáziu Chotěboř, protože v této době měli být jejich hosty studenti ze Švédska a součástí jejich programu měla být i návštěva této naší akce. Vzhledem k nepříznivým okolnostem k této návštěvě nedošlo, nicméně akce proběhla. Společně s Obcí Sobíňov, SDH Sobíňov, Gymnáziem Chotěboř, Městem Chotěboř a CHKO Železné hory jsme připravili oslavu Dne Země. Tentokrát se děti v průběhu hry učily od trpaslíčků poznávat a chránit jejich poklady. Zapamatovaly si nejznámější i nejcennější rostliny a živočichy, kteří žijí v jejich bezprostřední blízkosti. Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí a hru doplňovalo oblíbené lanové centrum, hasičská technika, jezdečtí koně a občerstvení u našich hodných babiček a pana kuchaře, lze konstatovat, že tato akce se vydařila a vynaložené úsilí a pomoc ZO ČSOP Heureka při sestavování i realizaci hry bylo úspěšné.

Od počátku měsíce května naše členka paní RNDr. Ivana Janatová zastupuje naši organizaci ve správním řízení povolení kácení dřevin v obci Víska.

Dne 5.5.2010 proběhla vernisáž výstavy fotografií Chráněná krajinná území České republiky v galerii Pod Širokými schody v Chrudimi. Autorem fotografií byl RNDr. František Bárta.Expozice nabízela netradiční pohledy na přírodu některých CHKO,byla zde umístěna tři týdny a měla velmi dobrý ohlas.

Dne 8.5.2010 jsme se spolu s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř, Městem Chotěboř a panem RNDr Františkem Bártou uspořádali další ročník Chotěbořského trylkování. V tomto roce nám počasí nepřálo, i přes to návštěvníků se sešlo opět více, než v předešlém roce. Nemohli jsme jim nabídnout vycházku do okolí naší terénní stanice v Sobíňově, ale ukázka kroužkování ptáků byla pro všechny nevšedním zážitkem.

Koncem měsíce května nám byl schválen projektový záměr na Dům přírody Seč. Zúčastnili jsme se jednání v Brně a Znojmě.

V měsíci červnu proběhlo doplňkové výběrové řízení na dodávky vzdělávacích a osvětových akcí v rámci programu Národní síť EVVO. Přihlásili jsme se do modulu 4 a byli jsme zařazeni do projektu.

Dne 11.6.2010 uspořádalo občanské sdružení ze Sobíňova v areálu naší terénní stanice druhý ročník Psích kusů, akce pro širokou veřejnost s bohatým programem. Naše organizace zde opět zajišťovala občerstvení pro návštěvníky a zázemí pro účinkující.

Na sobotu 25. 6. 10 vyhlásil výbor organizace společnou brigádu na kosení Zvolanova. Po zkušenostech z minulého roku jsme požádali o pomoc Obec Sobíňov a místní farmu. Práce v náročném terénu byla velmi vyčerpávající, komplikovaná nedodržením dohody ze strany odběratele biomasy,ale podařilo se nám louku uklidit, i proto že se nás sešlo více než dvacet.

Období prázdnin bylo jako jiné roky ve znamení kosení Zlaté louky u Podmoklan. Stávající systém kosení zaručuje především včasné dokončení prací. I letos se nám podařilo práci dokončit a odevzdat v termínu.

11. září jsme naši organizaci prezentovali na výstavě k výročí obce Víska.

Dne 9.10.2010 jsme uspořádali ve spolupráci s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř a Městem Chotěboř úklid Doubravy. I v tomto roce byly trasy pečlivě rozděleny tak, abychom dokázali uklidit nejenom naučnou stezku, ale i přístupové cesty od Chotěboře.

Na tradiční zářijový úklid terénní stanice se nás opět sešlo málo, takže úklid srubu a okolí se protáhl do pozdního odpoledne.

Ve dnech 25. a 26.11.2010 jsme byli v souvislosti s přípravami na realizaci projektu domů přírody pozváni na mezinárodní konferenci do Krásné Lípy. Konference měla název Turistická destinace 2010 a zabývala se problematikou managementu a marketingu turistických destinací a tvorbou produktů cestovního ruchu. Součástí programu byla i exkurze do Bad Schandau – Nationalparkzentrum – prezentace Destinační management v Saském Švýcarsku a do pevnosti Konigstein.

Poslední společnou akcí bylo tradiční Vánoční posezení ve srubu. Sešlo se nás poměrně hodně a v příjemně vytopeném srubu, se spoustou dobrot a při vyprávění a vzpomínání, čas rychle utekl. Byla to velmi pěkná tečka za uplynulým rokem.

Co tedy říct na závěr?

Máme-li zhodnotit naši činnost pro ochranu přírody, udělali jsme spoustu užitečné práce v terénu i pro propagaci ochrany přírody a výchovu spoluobčanů k respektování životního prostředí. Naše spolupráce s dalšími organizacemi ČSOP, s Městem Chotěboř, Obecním úřadem Sobíňov, školami v regionu, Gymnáziem Chotěboř a především CHKO Železné hory přinesla řadu velmi užitečných akcí. Lze tedy konstatovat, že i rok 2010 jsme nepromarnili, zůstal za námi kus dobré a potřebné práce.

Všem, kteří si pro organizaci udělali čas a přiložili ruku k dílu, děkuji. Zvlášť si cením práce s mládeží. Děkuji všem členům výboru za obětavou práci nad rámec svých povinností.

Mgr. Věra Váchová
předsedkyně organizace