Chválím, chválíš, chválíme …

V sobotu 10. února 2018 se sešli členové Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 42/05  Chotěboř na výroční členské schůzi.

Tradiční celoroční bilancování zahájila zpráva o činnosti, ve které byla především podtržena práce pro ochranu přírody, kosení vybraných lokalit. Dále byla provedena rekapitulace akcí pro děti, jedná se o oslavu Dne Země a soutěž Zlatý list, zde nám počasí nepřálo, a tak byla účast výrazně menší než v jiných letech právě na oslavě Dne Země. V minulém roce se opět vydařilo Chotěbořské trylkování, toto ornitologické dopoledne přilákalo téměř padesát zájemců o komentovanou vycházku, ukázky kroužkování ptáků a informace z oblasti ornitologie. Tady patří poděkování panu RNDr. Františku Bártovi, který každoročně zajistí odborný výklad na této akci. Členové byli informováni o prezentaci organizace v rámci soutěže Obec roku v Sobíňově. Následovalo velké poděkování všem studentům Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, kteří svou brigádnickou pomocí přispěli k úspěšnému zvládnutí všech společných akcí. Za významnou pomoc při realizaci projektu CHKO Železné hory – obnovy nátěrů sloupků a informačních tabulí u památných stromů – bylo vysloveno poděkování organizace manželům Kubínovým, kteří této akci věnovali několik víkendů. Dalším bodem bylo seznámení členů se stavem rekonstrukce terénní stanice v Sobíňově. Díky finanční podpoře Města Chotěboř jsme mohli provést opravu východního štítu srubu. Tradičním závěrem spolkové činnosti bylo vánoční setkání ve srubu, v tomto roce se většina účastníků sešla v Chotěboři u Čerta a do Sobíňova přišla pěšky, zde už čekal příjemně vytopený srub a vůně cukroví. Na neformálním posezení jsme zhodnotili uplynulý rok.

Dalšími body jednání byla zpráva o hospodaření, o činnosti Ekoklubu a aktivitách SEV Horní Krupá. Všechna vystoupení měla jedno společné, konstatovala, že se nám práce daří a máme na co navazovat v následujícím roce. Významným prvkem je velmi významná práce s dětmi a mládeží.

V rozpočtu na následující rok bylo připomenuto, že jsme se rozhodli pokračovat v rekonstrukci srubu, bude tedy nutno vložit ze společných peněz značnou část na financování opravy jižní stěny.

Tento fakt byl i důležitým momentem v plánu na rok 2018. Bude potřeba mnoha brigádnických hodin na nátěry stavby. Do plánu byly zahrnuty i tradiční akce jako oslava Dne Země, soutěž Zlatý list, Chotěbořské trylkování, sečení vybraných lokalit Zlatá louka, Zvolanov a pozemku u srubu. V plánu se promítá spolupráce s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř, Městem Chotěboř, Obcí Sobíňov a CHKO Železné hory. Spolková činnost bude i nadále probíhat především formou vycházek do přírody. Ta březnová by měla být po stopách významných geologických památek v okolí. Byla připomenuta i akce probíhající, tedy výstava v prostorách Knihovny Ignáta Herrmanna v Chotěboři.

V diskusi vystoupil pan ředitel chotěbořského gymnázia, pan Mgr. V. Smejkal, jeho slova chvály potěšila všechny přítomné, především byla oceněna spolupráce v mnoha oblastech ochrany přírody. Byl zdůrazněn i význam praktických zkušeností, které studenti na společných akcích získávají.

Usnesení z tohoto jednání bylo jednohlasně přijato.

Na závěr sobotního dopoledne byla vyslovena řada poděkování především členům organizace a zástupcům ve výboru organizace. Pak už byl čas na kávu, občerstvení a neformální popovídání o událostech minulých i o těch, které nás čekají.

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ZO ČSOP 42/05 Chotěboř