Celoroční bilancování 2016

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Chotěboři na své výroční členské schůzi dne 22. 2. 2016 vyhodnotila činnost za uplynulý rok. Přivítali jsme mezi sebou velmi vzácné hosty, zástupce ZO ČSOP Krucemburk a pana Mgr. J. Smejkala, ředitele Gymnázia Chotěboř.

Ve výroční zprávě byly vyzdviženy především akce pro veřejnost, Den Země, Chotěbořské trylkování, soutěž Zlatý list a práce pro ochranu přírody, kosení Zlaté louky a Zvolanova. Dále byli přítomní seznámeni s průběhem a hodnocením projektů, které v roce 2015 organizace realizovala. Jednalo se o projekt ve spolupráci se Sdružením Krajina, uspořádali jsme vycházku pro veřejnost na Zlatou louku. Návštěvníci vyslechli odborný výklad s ukázkami vzácných rostlin. Následovala informace o přípravě, realizaci a instalaci informačních tabulek k památným stromům v CHKO Železné hory i o výměně sloupků v některých lokalitách.  Fotografie z květnové exkurze do CHKO Slavkovský les připomněly návštěvu Křivoklátu, Kladské, rezervace SOOS, Motýlího domu, Františkových Lázní, Chebu, Mariánských Lázní a parku Boheminium. Dále nechyběly informace o průběhu krajského i celostátního sněmu ČSOP v Brně. Významné místo v přehledu akcí měla spolupráce s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Lze konstatovat, že významná pomoc studentů podpořila všechny naše akce. Nebyla opomenuta ani pomoc při brigádách u terénní stanice v Sobíňově. V závěru tohoto referátu bylo vysloveno poděkování všem, kteří se podíleli na práci, na řešení problémů a šířili myšlenku ochrany přírody.

Následovaly referáty o hospodaření organizace, o činnosti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a Ekocentra Horní Krupá. Členové byli seznámeni s plánem práce na rok 2016.

Součástí schůze byla i volba výboru organizace, po ní následovala komentovaná prohlídka putovní výstavy, kterou připravilo Ekocentrum Horní Krupá. Jednotlivé panely dokumentovaly krásy a zajímavosti přírody z okolí Chotěboře.

Z vystoupení hostů je třeba zmínit zástupce  ČSOP Krucemburk, stručně přiblížil práci své organizace. Vystoupení ředitele chotěbořského gymnázia bylo především poděkováním za spolupráci a příslibem dalších společných aktivit, nechyběla i pochvala všem, kteří tuto spolupráci realizují.

Setkání bylo ukončeno neformální besedou s milými hosty.

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně  ČSOP 42/05 Chotěboř