Výroční zpráva ZO ČSOP Chotěboř za období roku 2007

Naše poslední výroční schůze byla 2.3.07. Přijali jsme na ní několik nových členů a byli jste seznámeni s plánem na následující období. Dovolte mi, abych vás nyní seznámila se vším , čím naše organizace do dnešního den prošla..

Ihned po výroční schůzi byly zahájeny přípravy Dne Země. I v tomto roce jsme zvolili formu adventurní hry. Na schůzce dne 16.4.07 byli všichni dobrovolníci z řad členů naší organizace, zástupci obce Sobíňov a SDH Sobíňov seznámeni s pravidly hry a obdrželi manuál, který byl podrobným průvodcem celé akce. Vzhledem k připomínce zástupců Sobíňova, byly základní informace k letošní hře již zaslány.

Den Země proběhl 21.4.2007. Počasí nám přálo, a tak se i v loňském roce zúčastnilo poměrně hodně dětí, jednotlivců, skupin i rodinných klanů. Adventurní hra s ekologickým zaměřením, s řadou tradičních i zcela nových úkolů, byla koncipována tak, aby hrou mohly pocházet děti různých věkových kategorií, našly zde zábavu a poučení. Odměnou jim byla svačina na stanovišti Hodných babiček a v cíli hry získaly drobné ceny, sladkosti a především pocit, že zvládly nabízenou hru až do konce.

Tradiční úklid NS Údolí Doubravy se uskutečnil dne 5.5.07. I v tomto roce se s námi na této akci podíleli chotěbořští skauti.

O tři dny později jsme spolu s Gymnáziem Chotěboř pozvali zájemce na naši terénní stanici, kde byla připravena beseda o ornitologii s praktickými ukázkami kroužkování ptáků. Tentokrát nám počasí nepřálo, takže pozorování bylo pouze z předsíně srubu a o kroužkování jsme si jen povídali s RNDr. F.Bártou, vedoucím CHKO Železné hory. I přes to lze konstatovat, že i tato akce byla zajímavá a přínosná.

Ve dnech 11. – 13.5.07 jsme byli na exkurzi v oblasti Mladočova. Ubytování bylo zajištěno na základně ČSOP Heureka, odtud cyklisté podnikali výlety do okolí Litomyšle. Ostatní účastníci zájezdu byli dopraveni do zámku v Nových Hradech, plánovanou návštěvu Toulovcových Maštalí jsme museli o den posunou, protože nás zaskočila bouřka. Odpoledne jsme prošli Litomyšl, prohlédli si klášterní zahrady, rodiště B.Smetany, městské muzeum apod. V neděli jsme měli objednanou prohlídku litomyšlského zámku a vrátili jsme se na naučnou stezku Toulavcovy Maštale.

Dne 21.6.07 jsme byli přizváni na jednání zástupců Města Chotěboř o aktualizaci strategie rozvoje města Chotěboř. Tento kulatý stůl měl dát odpověď na řadu otázek souvisejících se záměry zástupců obce.

Ve dnech 28.7. a 15.9.07 jsme se sešli na úklid, nátěr a údržbu srubu v Sobíňově.V obou případech se udělalo hodně práce, zbyl čas i na posezení a popovídání si. V září byla brigáda spojena s drakiádou.

V letních měsících byla pokosena Zlatá louka i Zvolanov.

Naši brigádní činnost doplňuje v časných jarních měsících úklid zimoviště netopýrů ve věži kostela v Heřmani.

V měsíci srpnu jsme na srubu poskytli ubytování brigádníkům z hnutí Brontosaurus, kteří kosí nivu Doubravy.

Po domluvě s organizátory Prázdninové školy Lipnice jsme ve spolupráci s CHKO Železné hory připravili pro zahraniční studenty, kteří tráví týden na Chatě Doubravka, podzimní úklid NS Údolí Doubravy. Ve stejné době zorganizovali studenti pod vedením Mgr. E.Jirsové úklid cest vedoucích ke Koukalkám. Obě akce významně přispěly k zlepšení životního prostředí okolí Chotěboře.

K tradičním aktivitám naší organizace patří příprava výstav ve spolupráci s CHKO Železné hory. Dne 2..10.07 byla vernisáž výstavy Inspirováno přírodou v Galerii Třemošnice. Výstavy Od Doubravy k Chrudimce a Ptáci a ptákoviny byly zapůjčeny Gymnáziu Chotěboř, škole v České Bělé a Malči. Tato propagační činnost získává na popularitě a v současné době jsou již další zájemci o zapůjčení výstav.

V průběhu měsíce ledna a února byl připraven grant na 1. výzvu NROS, jeho cílem byla generální oprava NS Údolí Doubravy, propagace tohoto území, zvýšení bezpečnosti návštěvníků a řada dalších doprovodných akcí.Grant nebyl přijat z důvodu nízké alokace.

Dne 27.12.07 byly zaslány ÚVR ČSOP závěrečné zprávy obou grantů, které jsme v tomto roce realizovali. Tyto dokumenty jsou na webových stránkách organizace.

Projekt Hospodaření v CHKO Železné hory byl ve spolupráci s CHKO připraven, schválen konzultantkou ing. E. Thotovou a realizován v následujícím rozsahu. Dle aktuálních požadavků zemědělců hospodařících v CHKO, byla připravena tiskovina, která srozumitelným způsobem informuje o péči o louky v této oblasti, zdůrazňuje význam spásání luk a propaguje výrobky farmy v Licibořicích. Dne 14.11.07 byli všichni pozváni na Správu CHKO a seznámeni s projektem, byli jim poskytnuty informace pro následující rok a společně navštívili kozí farmu v Licibořicích. Výstupem projektu tedy byla propagace této zemědělské činnosti a jejich produktů, pomoc a informace pro zájemce z řad zemědělců.

Projekt Utváření místa – Cesta k Branišovu byl realizován opět ve spolupráci s CHKO, dále se zastupiteli a občany Podmoklan, agenturou Partnerství a ZO ČSOP Nasavrky. Dne 26.6.07 byla realizována schůzka klíčových partnerů v obci Podmoklany. Za přítomnosti konzultanta byl představena definitivní podoba záměru projektu starostovi obce a vedoucímu CHKO Železné hory.Na této schůzce bylo stanoveno datum setkání s veřejností a byl vypracován rámec této akce. Následovala příprava této akce, zajištění prostorů, programu, materiálového a technického zabezpečení, facilitátora, občerstvení, publicity.

Dne 19.7.07 v areálu střelnice místního mysliveckého sdružení došlo k setkání s občany. Z tohoto jednání vyplynuly následující aktivity: jednání s Městem Ždírec nad Doubravou o opravě cesty k Branišovu, se Svazkem obcí Podoubraví o umístění dodatkové informační tabule na cyklotrase, příprava textu a fotodokumentace k informačním tabulím, rekonstrukce odpočinkového místa na vyhlídce u Branišova, výběr vhodných odrůd pro dosadbu „Hruškovny“, aleje ovocných stromů, příprava webových stránek.

V druhé polovině měsíce srpna byla zahájena vlastní realizace terénních prací.

V září byla připravena fotodokumentace, zahájeny příprava na textovou část. Došlo k jednání s Městem Ždírec nad Doubravou, starosta obce přislíbil opravu části cesty,tak aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků. Dále byla zaslána písemná žádost Svazku obcí Podoubraví na umístění dodatkové tabule na informační tabuli cyklotrasy v obci Podmoklany ( křižovatka u koupaliště).

V říjnu pokračovala příprava textových tabulí a byla naplánována rekonstrukce zastávky u Branišova. Bylo započato s ořezem hlavatých vrb. V listopadu byly dokončeny terénní práce.

V prosinci byla dokončena rekonstrukce zastavení a to ve spolupráci se ZO CŠOP Nasavrky. Byly nainstalovány informační dodatkové tabule. Výstupem tohoto projektu bylo vytvoření odbočky na cyklotrase Podoubraví, která je zároveň vycházkovou trasou se zastavením a informačními tabulemi.

Na závěr mohu konstatovat, že vše, co jsme v loňském roce vložili do našeho plánu jsme splnili a to především díky všem, kteří se aktivně do práce organizace zapojili. Děkuji vám za práci, přístup k řešení problémů a lidský vztah ke kolegům.

Mgr. Věra Váchová
předsedkyně organizace